Kaunista Luonnon monimuotoisuuden päivää! Tiedätkö, miten NCC:llä ahkeroidaan kiviaineksen elävän luonnon hyväksi?

Kansainvälistä Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin päivää vietetään 22.5. Meille NCC:llä aihe on tärkeä. Ja erityisesti kiviainesalueillamme pystymme vaikuttamaan. Joko tunnet NCC Kielo® -konseptin?

Meille NCC:llä kestävä kehitys tarkoittaa nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeiden huomioimista, kannattavan kasvun kapasiteetin lisäämistä ja vastuun ottamista päivittäisestä toiminnasta pitkällä aikavälillä. Luonnon monimuotoisuus on tärkeä osa NCC-konsernin vastuullisuustyötä ohjaavaa kestävän kehityksen viitekehystä.

Työtä biodiversiteetin hyväksi jo vuodesta 2012

Rakennusteollisuus käyttää talojen ja infran rakentamiseen paljon kotimaista, lähellä tuotettua kiviainesta. Kallion murskaaminen kiveksi on luvanvaraista toimintaa ja tämä edellyttää esimerkiksi louhinnan päätteeksi loppumaisemoinnin suunnittelua. NCC:llä on kuitenkin jo vuosia haluttu tehdä vielä enemmän luonnon hyväksi. Näin syntyi Suomessa kehitetty Kielo-konseptimme jo vuonna 2012.

– Kielo eli kiviaineksen elävä luonto -konseptin mukaisesti aloitamme maankäytön seurausten minimoinnin ja tuotannonaikaisen ennallistamisen jo toiminnan aikana. Tavoitteena on siis toteuttaa luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja edistäviä ratkaisuja liiketoiminnan kanssa samanaikaisesti, kertoo NCC-konsernin pohjoismaisen Kielo-ryhmän jäsen Raija Inkiläinen.

Raija Inkiläinen, NCC Industry

Raija Inkiläinen, NCC Industry

Monimuotoisuutta ja luonnontilan palauttamista edistetään alueiden omat erityispiirteet huomioiden

Jotta alue voi saada Kielo-luokituksen, laaditaan sille selkeät tavoitteet ja toteutussuunnitelma. Kriteerien täyttymistä arvioidaan pohjoismaisessa Kielo-ryhmässä, joka myös hyväksyy toteutettavat alueet. Lisäksi jokaisen alueen biodiversiteettityön etenemistä arvioidaan ja seurataan säännöllisesti Kielo-ohjelmalle laadittujen pohjoismaisten laatukriteerien mukaisesti.

– Toteutamme ja kehitämme alueita yhteistyössä luontojärjestöjen kanssa. Esimerkiksi Suomessa pidimme alkuvuodesta työpajan yhteistyökumppanimme Villi vyöhyke ry:n sekä koko kiviaineksen henkilöstön kanssa. Työpajassa mietittiin muun muassa, miten biodiversiteettiä voisi lisätä uusin keinoin ja mitä jo käynnissä olevia toimenpiteitä voisimme laajentaa. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on toinen pitkäaikainen ja tärkeä kumppani. Yhteistyökumppanit tuovat tarvittavaa luontoasiantuntemusta ja he ovat myös tehneet käytännön työtä luonnon hyväksi pitkäjänteisesti, Raija kertoo.

Puhtaiden maiden vastaanotto tukee NCC Kielo -toimintaa

NCC vastaanottaa useilla kiviainesalueillaan puhtaita maa-aineksia. Tällä on tärkeä merkitys alueiden ennallistamisessa ja sitä kautta biodiversiteetin lisäämisessä.

Tavanomainen tapa maisemoida on metsittää alueet, mutta muilla tavoilla voidaan saada aikaan monimuotoisempia ja luonnolle merkittävämpiä ympäristöjä.

–  Kivilouhokset tarjoavat kallion pinnoilla, kivikoilla ja täytemaasta eli vastaanotetuista puhtaista maa-aineksista tehdyillä niityillä houkuttelevan ympäristön monille lajeille, jotka vetäytyvät tiheän kasvillisuuden muodostamilta alueilta, Raija kertoo.

– Koska niittyjä ei juurikaan enää nyky-yhteiskunnassa muodostu, on monien tärkeiden lajien elo vaikeutunut. Esimerkiksi pölyttäjille ja perhosille niittykasvit ovat luontainen elinympäristö.

Kalliokiviainesalueista voidaan luoda myös erikoisympäristöjä, kuten kosteikkoja, paahdealueita ja lahokkoja.

NCC Kielo-ohjelma - luonnon monimuotoisuus

Biodiversiteetin ytimessä

Kielo-alueilla on erityisesti keskitytty avoimiin elinympäristöihin, kuten niityt, kedot ja paahdeympäristöt sekä lahopuut. Merkittävä osa Kielo-toimintamallia on myös vieraslajien torjunta ja ekosysteemille elintärkeiden pölyttäjien suojeleminen.

Kevään aikana Kielo-alueilla on mm. kylvetty kokonaan uusia ja lisää jo olemassa olevia niittykasveja kuten valkoapilaa, valkomesikkää ja hunajakukkaa. Ohkolan ja Pornaisten Kielo-alueilla yhteistyötä tehdään myös paikallisten mehiläistarhaajien kanssa.

Lajikatoa taas torjutaan esimerkiksi Pornaisissa, jossa esiintyvä kirjoverkkoperhonen on Suomessa rauhoitettu. Käytännössä perhosta voidaan suojella sen toukkien suosimaa kangasmaitikkaa suojelemalla. Ja tämä onkin biodiversiteettityön ydintä! Jokainen laji vaikuttaa johonkin toiseen lajiin. Yhden lajin häviämisellä voi olla yllättävä vaikutus toisiin.

NCC Kielo-ohjelma - luonnon monimuotoisuus

Työ kiviaineksen elävän luonnon hyväksi jatkuu

Yksi alkuvuoden työpajassa ideoiduista ja tänä vuonna käyttöön otettavista ajatuksista on niin kutsutut ’Kielo-kortit’.

– Nämä kortit sisältävät selkeitä työohjeita kiviainesalueiden luonnon hoitoon. Ne ovat tärkeä työkalu alueiden jatkuvaan parantamiseen sekä oman henkilöstömme osaamisen kehittämiseen, Raija toteaa.

– Suomelle on myös sovittu tämän vuoden tavoitteeksi perustaa ja rekisteröidä kokonaan uusi Kielo-alue.

Suomen toimenpiteiden lisäksi NCC:n yhteinen Kielo-työryhmä jatkaa pohjoismaista yhteistyötä. Tällä varmistetaan oppien jakaminen ja toimintamallien ja työkalujen tehokas kehittäminen.

Toivotamme kaunista Luonnon monimuotoisuuden päivää 22.5.2023 ja jatkamme työtämme kiviaineksen elävän luonnon hyväksi.

Kiviaines itsessään on luonnosta saatava materiaali

  • NCC:n kiviaines on pääsääntöisesti kalliokiviainesta, joka nimensä mukaisesti louhitaan suomalaisesta kalliosta.
  • Kalliota Suomessa riittää runsaasti, mutta luonnonsoran käyttöä on hyvä välttää. Luonnonsora on tärkeä maaperän aines esimerkiksi pohjaveden muodostumisessa, eikä se uusiudu.
  • Kiviaineksia kuluu Suomessa paljon, koska etäisyydet ovat suuret ja maa routii. Talojen, teiden ja ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon kuluu paljon kiviaineksia kuten soraa, hiekkaa, kalliomurskeita ja sepeleitä. Niitä käytetään arviolta noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa, kuorma-autollinen per asukas.*

* Lähde: Infra ry, www.rakennusteollisuus.fi

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.