Miten kiviainestoiminnassa vaalitaan turvallisuuskulttuuria? – Takana jälleen yksi onnistunut vuosi ilman tapaturmia

Kiviainestoiminnassa koneet ovat isoja ja materiaalit painavia. Kallion louhiminen, kiviaineksen murskaaminen erilaisiksi lopputuotteiksi sekä lastaaminen ja kuljetus ovat toimenpiteitä, joissa pienikin vahinko voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

Takana jälleen yksi onnistunut vuosi ilman tapaturmia

NCC Industryn Suomen kiviainestoiminnan tiimi on onnistunut työterveys- ja työturvallisuusstrategian tavoitteessa estää yleisimmät tapaturmat sekä välttää vakavia tapaturmia ja vaaratilanteita.

– Olemme jo pitkään toimineet ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Esimerkiksi viime vuosi oli kokonaan tapaturmaton ja hyvä trendi on jatkunut tänäkin vuonna, iloitsee Pertti Peltomaa NCC Industryn Suomen kiviainestoiminnan johtaja.

– Asenne ratkaisee. Suunnittelulla, turvallisilla toimenpiteillä ja teknisillä turvaesteillä päästään pitkälle, mutta parhaat tulokset saadaan vahvalla turvallisuuskulttuurilla ja välittämällä toisistamme. Turvallisuuteen ei ole oikotietä vaan se on tehtävä ja ansaittava joka päivä uudelleen, Pertti jatkaa.

Pertti Peltomaa, NCC Industry

Miten turvallisuutta suunnitellaan?

Kaikki lähtee koko NCC:n yhteisestä työterveys- ja -turvallisuusstrategiasta. Tavoitteena on ehkäistä vakavia onnettomuuksia keskittymällä toimintoihin, jotka liittyvät tapaturmien tunnistettuihin perussyihin: suunnitteluun, turvallisiin toimintatapoihin ja teknisiin turvaesteisiin.

Ensin hahmotetaan, analysoidaan ja arvioidaan omaan toimintaan liittyvät riskit. Kiviainesalueilla näitä ovat esimerkiksi louhinnassa tarvittava räjäytys- ja poraustyö, jonka tehtävänä on irrottaa pala kalliosta. Tai putoaminen. Tai vaikkapa liikenne alueella kuormia lastattaessa ja purettaessa.

– Mietimme turvallisuustoimenpiteitä teemoittain koko vuodelle, jotta iso kuva pysyy selkeänä. Lisäksi päivitämme riskianalyysia säännöllisesti ja teemme valmiussuunnitelmiin tarvittaessa muutoksia, kertoo Tiina Toivola, kiviainesliiketoiminnan työturvallisuuspäällikkö.

– Toiminta tapahtuu pääosin ulkona ja olosuhteet vaihtelevat vuodenajan mukaan. Esimerkiksi näin keväällä olemme muistuttaneet henkilöstöä, urakoitsijoita ja asiakkaita sulamisvesien aiheuttamasta maan epätasapainosta. Tämä on tärkeää huomioida raskaissa kuljetuksissa, kun maa- ja kiviaineksia lastataan ja kipataan erilaisilla alustoilla.

Osa jokaisen NCC:llä työskentelevän päivittäistä työtä on riskien ja turvallisuuden havainnointi. Havaintoja tehdään kiviainesyksikössä satoja joka vuosi. Ajatus on: tunnistamalla riskit ja niihin varautumalla, pienennämme onnettomuuksien mahdollisuutta.

Kannustamme ja osallistamme riskien tunnistamiseen jatkuvasti. Henkilöstö ja johto ovat kiinnostuneita turvallisuudesta ja korjaaviin toimenpiteisiin on aktiivinen ote. Asioita on siten palkitsevaa tehdä ja viedä eteenpäin, kertoo Tiina Toivola, NCC Industryn työturvallisuuspäällikkö.

 

Miten turvalliset toimintatavat juurrutetaan arkeen?

Jatkuvan havainnoinnin periaate auttaa pysymään valppaana. Rutiinilla toimiminen vähenee, kun kaikkeen tekemiseen on sisäänrakennettu ajatus riskien ja vaaratilanteiden, tai positiivisten toimintamallien, havainnoinnista. Joka päivä. Kaikissa tilanteissa.

– Kun pidämme aistit avoinna mahdollisille riskeille ja raportoimme niistä, mahdollistamme ennaltaehkäisyn. Mitä enemmän raportteja, sitä useampi henkilö on kiinnittänyt huomiota riskeihin ja reagoinut. Tällä on suora vaikutus siihen, että ihmisiä loukkaantuu vähemmän, toteaa Pertti Peltomaa.

– On myös ensisijaisen tärkeää, että havaittu riskitilanne hoidetaan mahdollisuuksien mukaan heti. Jos korjaava toimenpide ei ole suoraan mahdollinen, on jokaisella oltava kanttia keskeyttää työ, kunnes tilanne on hoidettu turvalliseksi. Tässä niin kutsutussa välittämisen kulttuurissa olemme mielestäni edistyneet viime aikoina, Pertti jatkaa.

NCC:llä havainnoidaan ja raportoidaan myös positiivisia toimintamalleja. Kun nekin kirjataan järjestelmään, on helpompi jakaa onnistumisia ja kopioida hyviä käytäntöjä toimipaikkojen ja maiden välillä. Jotta opit todella kulkeutuvat eteenpäin, käydään tapauksia laajalti ja aktiivisesti läpi johtoryhmissä ja tiimeissä.

Mitä tarkoittaa ’turvallisuus on yhteinen asia’?

Kaikkien alueella työskentelevien tai vierailevien on sitouduttava ja noudatettava turvallisuuskäytäntöjä. Olivat he sitten NCC:n omaa henkilöstöä, urakoitsijoita tai asiakkaita.

Toimenpiteitä ja tavoitteita on asetettu kaikille yksiköille, ja jokainen yksikkö linjaa omaan toimintaympäristöönsä sopivat käytännöt näiden kanssa.

– Yhdistämme joustavasti NCC:n yhteiset turvallisuustoimenpiteet ja -tavoitteet sekä kiviaineksen toimintaympäristöön räätälöidyt käytännöt, Tiina Toivola kertoo.

Kiviainesalueilla toimii paljon urakoitsijayhtiöitä, jotka vastaavat mm. kallion louhinnasta tai murskauslaitosten operoinnista. Jokaisen henkilökunta osallistuu turvallisuusperehdytykseen, joka kerrataan säännöllisin väliajoin. Myös urakoitsijoilta edellytetään turvallisuushavainnointia, -raportointia ja turvattomiin tilanteisiin rohkeasti puuttumista. Yhteisiä vaaratilanneharjoituksia on säännöllisesti.

Turvallisuusajattelu ulottuu myös asiakkaaseen. Ohjeet kiviaines- ja maanvastaanottoalueilla noudatettaviin turvallisuussääntöihin ja vaadittaviin suojaimiin toimitetaan jo tarjousvaiheessa. Alueilla on luonnollisesti myös opastus tulijoille.

Lisäksi käytössä on teknisiä turvaesteitä, jotka ovat fyysisiä ja digitaalisia esteitä ihmisten ja tapaturmariskien välillä. Tällainen este voi joko pysäyttää henkilön tai varoittaa häntä kyseisestä riskistä. Näitä ovat esimerkiksi aidat kiviainesmonttujen tai työalueiden ympärillä, kamerat työkoneissa, valjaat korkealla työskennellessä tai liikennerajoitukset alueilla.

Turvallisuuteen ei ole oikotietä vaan se on tehtävä ja ansaittava joka päivä uudelleen, toteaa Pertti Peltomaa, NCC Industryn Suomen kiviainestoiminnan johtaja.

Koko NCC:n vuotuinen työturvallisuusviikko tulee jälleen toukokuussa!

⭐Työturvallisuusviikko tarjoaa tilaisuuden vahvistaa NCC:n työturvallisuuskulttuuria työmaillamme ja työpaikoillamme.

⭐ Keskustelemme työterveydestä ja -turvallisuudesta, harjoittelemme arjen riskitilanteiden varalta, opimme hyvistä esimerkeistä ja saamme inspiraatiota kollegoiltamme.

⭐ Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja kuulet lisää.

⭐ Lue myös: Kestävästi kiviaineksesta – NCC blog

⭐ Tutustu tarkemmin NCC:n kiviainestoimintaan!

⭐NCC:n Kielo-ohjelmassa edistetään kiviainesalueiden monimuotoisuutta ja luonnontilan palauttamista  alueiden omat erityispiirteet huomioiden. Lue lisää.

⭐Tiesitkö, että useilla NCC:n kiviainesalueilla otetaan myös vastaan puhtaita maa-aineksia, erikoismaita, louhetta ja betonia sekä jopa vieraslajimaita? Lue lisää.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.