NCC on tutkitusti vastuullinen työnantaja

Oikotie kysyi keväällä 2020 eri yrityksien henkilöstöltä näkemyksiä työnantajiensa vastuullisuudesta. NCC:n tulos on parempi kuin koko tutkimusaineistossa keskimäärin. Tutkimuksen mukaan työnantajan vastuullisuus koetaan tärkeäksi kriteeriksi työpaikan valinnassa.

Oikotie kysyi keväällä 2020 eri yrityksien henkilöstöltä näkemyksiä työnantajiensa vastuullisuudesta. NCC:n tulos on parempi kuin koko tutkimusaineistossa keskimäärin. Tutkimuksen mukaan työnantajan vastuullisuus koetaan tärkeäksi kriteeriksi työpaikan valinnassa.

Oikotie tekee Suomen suurinta työelämän vastuullisuustutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka vastuullisesti suomalaiset työnantajaorganisaatiot toimivat.
Tutkimuksessa henkilöstö otti kantaa kuuden vastuullisuusperiaatteen toteutumiseen.

Tutkimuksen aihepiirit:

 1. Syrjimättömyys
 2. Joustaminen ja työelämän tasapaino
 3. Vastuullinen esimiestyö
 4. Työn sisältö ja merkitys
 5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus ja palkitseminen
 6. Hakijakokemus

Tutkimuksessa kysyttiin vastuullisuusperiaatteiden lisäksi kestävästä kehityksestä.

Työ NCC:llä koetaan merkitykselliseksi

NCC sai Oikotien tekemän vastuullisuuskyselyn perusteella erinomaiset tulokset. Asteikolla 1–5 NCC:n vastuullisuusindeksi on 3,92 (koko verrokkiaineiston keskiarvo oli 3,59). NCC sai kyselyssä kautta linjan paremmat tulokset kuin muut saman kokoluokan yritykset, saman alan yritykset ja koko verrokkiaineisto keskimäärin.

Tutkimuksen mukaan NCC:n henkilöstö kokee työnantajansa vastuulliseksi selvästi useammin kuin koko suomalaisessa työantajakentässä sekä saman kokoluokan organisaatioissa (250+ henkilöä) keskimäärin. Vertailtaessa saman toimialan yrityksiin vastuullisuusindeksi oli jonkin verran korkeampi.

Tutkimuksesta nousee selkeästi esiin, että työ NCC:llä koetaan merkitykselliseksi ja NCC koetaan joustavaksi työnantajaksi. Vastaajat kokivat, että NCC:llä työelämän tasapaino on mahdollista säilyttää. Yleisesti NCC nähtiin verrattain houkuttelevana työnantajana.

NCC:llä kannustetaan työn ja vapaa-ajan tasapainoon

Tutkimuksen mukaan NCC kohtelee henkilöstöä yhdenvertaisesti ja puuttuu häirintä- ja syrjintätilanteisiin. NCC sai monimuotoisuudestaan verrokkiryhmiä korkeammat arvosanat. NCC:llä myös kannustetaan työn ja vapaa-ajan tasapainoon sekä tarjotaan mahdollisuus avoimeen keskusteluun työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta.

Esimiehet kohtelevat NCC:llä tiiminsä jäseniä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Myös esimiehen kyky johtaa tiimin jäseniä yksilöllisesti ja ottaa huomioon tiimin jäsenten erilaisuus saa myönteiset arviot. NCC:llä johto myös edellyttää vastuullista johtamista esimiesasemassa olevilta.

NCC:n arvot rehellisyys, kunnioitus, luottamus ja edistyksellisyys tunnetaan hyvin ja ne sopivat hyvin yhteen henkilöstön omien arvojen kanssa. Tässä NCC erottui jälleen edukseen merkittävästi paremmalla tuloksella verrokkiryhmiin nähden. NCC mahdollistaa tutkimuksen mukaan ammatillisen kehittymisen ja NCC:llä koetaan olevan myönteinen vaikutus yhteiskuntaan.
NCC:n työnhakuprosessissa syntynyt mielikuva työnantajasta vastaa NCC:llä vastaajien mukaan hyvin todellisuutta. He kokevat myös, että NCC:llä on mahdollisuus olla ylpeä työnantajasta, koska työllä ratkaistaan kestävän kehityksen ongelmia. Tässä tulos poikkeaa selvästi myönteiseen suuntaan kokonaistuloksesta.

Vastuullisuuskyselystä poimittua

 • 91 % pystyy tarvittaessa hoitamaan päivän aikana omia tai perheasioita.
 • 90 % mielestä todellisuus NCC:llä vastaa hakuprosessin aikana muodostunutta kuvaa yrityksestä.
 • 88 % tietää roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.
 • 86 % tuntee NCC:n arvot ja ne sopivat yhteen omien arvojen kanssa.
 • 85 % kokee, että saa työllänsä aikaan hyödyllisiä ja tärkeitä asioita.
 • 83 % haluaa jatkossakin työskennellä NCC:llä.
 • 83 % kokee, että NCC kannustaa työn ja vapaa-ajan tasapainoon.
 • 82 % mielestä esimies kohtelee kaikkia tiimin jäseniä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
 • 81 % kokee NCC:n monimuotoisena työpaikkana.
 • 77 % kokee vastuullisuuden tärkeäksi kriteeriksi työpaikkaa valitessa.

Tutkimuksen toteutti Oikotielle IROResearch. Vastaajia oli kaikkiaan 4022 ja NCC:ltä (sis. tytäryhtiö Optiplan) 124.

Tutkimustulokset voi tilata täältä.

NCC:n avoimet työpaikat löytyvät osoitteesta ncc.fi/tyopaikat

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.