Mitä EU-taksonomia tarkoittaa käytännössä?

Viime viikolla kirjoitin blogin kehityskulusta kohti EU-taksonomiaa. Seuraavassa on hiukan perustietoja EU:n taksonomia-asetuksesta. Kyseessä on luokittelumekanismi, jolla arvioidaan sijoitusten ympäristövaikutuksia. EU-taksonomia ei siis esimerkiksi suoraan kiellä jotakin toimintaa, mutta todennäköisesti vaikeuttaa kriteerien täyttämättömän toiminnan rahoitusta. Luokittelu on siinä suhteessa mustavalkoinen, että sen mukaan toiminta joko on tai sitten ei ole EU-taksonomian mukaista.

Luokitusta ei näin ollen voi suoraan käyttää toiminnan arviointiin tai paremmuusjärjestykseen laittamiseen. EU-taksonomiassa kulmakivenä on merkittävä vaikutus johonkin kuudesta ympäristönäkökulmasta ja se, että samalla ei aiheuteta merkittävää haittaa muille viidestä näkökulmasta, ja että samalla täytetään sosiaalisen näkökulman minimivaatimukset.

Luokittelu on kohdennettu rahoitusalan käyttöön ja käytännössä luokittelu esimerkiksi NCC:n näkökulmasta tarkoittaa sitä, että konsernin raportoinnissa pitää huomioida EU-taksonomia. Toiminnan arviointi taksonomian kannalta alkaa siitä, että tunnistetaan mistä taloudellisesta aktiviteetista on kyse. Taksonomian toiminnot on jaoteltu sektoreittain (tällä hetkellä yhteensä 13 sektoria) ja näistä yksi on meille merkityksellinen: rakentaminen ja kiinteistöt.

Sektorin alla on erilaisia aktiviteettejä, joita mainitun rakentamisen ja kiinteistöjen alla on yhteensä 7, ja joista meille merkittävimmät ovat uusien rakennusten rakentaminen ja olemassa olevia rakennusten kunnostus. Se, että yrityksen toiminnalle löytyy aktiviteetti, joka kuvaa sen toimintaa, tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminta on taksonomiakelpoista aktiviteetin osalta. Yrityksen raportoinnin näkökulmasta yksi raportoitava asia on toiminnan taksonomiakelpoisuuden taso ja tämä ilmoitetaan prosenttilukuna, joka on 0–100 väliltä.

Seuraava tärkeä käsite taksonomian suhteen on toiminnan varsinainen arviointi. Arviointi lähtee liikkeelle siitä, että jokaiseen taksonomian aktiviteettiin liittyy kriteeristö, jota sovelletaan sen mukaan, mihin kuudesta ympäristönäkökulmasta halutaan vaikuttaa merkittävästi. Käytännössä jokaiseen aktiviteettiin liittyy kriteeristö jokaiselle ympäristönäkökulmalle ja toimintaan sovelletaan vähintään yhtä kriteeristöä.

Kriteeristön täyttäminen on kolmivaiheinen. Ensimmäinen tarkasteltava kriteeristö on merkittävän vaikutuksen kriteeristö. Toisena tarkastellaan toiminnan vaikutusta muihin ympäristönäkökulmiin ja näillä niin sanotuilla ”ei merkittävää haittaa” -kriteereillä varmistetaan se, että muille kriteereille ei aiheuteta merkittävää haittaa. Kolmantena on kaikille kriteeristöille yhteiset sosiaalisen näkökulman minimivaatimukset, jotka on jo lähtökohtaisesti nyt täytetty.

Nämä kaikki kolme kriteeristön tasoa täyttävä toiminta voidaan todeta taksonomian mukaiseksi. On myös syytä muistaa, että haluttaessa toimintaan voidaan soveltaa myös useamman ympäristönäkökulman kriteeristöjä.

Meihin NCC:llä EU-taksonomia vaikuttaa todennäköisesti kahdella tavalla. Ensinnäkin, kuten sanottu, yrityksenä meidän pitää raportoida toimintamme taksonomiakelpoisuutta, sekä sitä, kuinka suuri osa tästä taksonomiakelpoisesta toiminnasta täyttää asetetut kriteerit ja on taksonomian mukaista. Toiseksi EU-taksonomia tulee vaikuttamaan erityisesti rahoitukseen, millä on merkitystä asiakkaillemme. Lähitulevaisuudessa meidän tuleekin raportoida – ainakin joidenkin – hankkeiden taksonomian mukaisuutta myös asiakkaille, jotta he voivat täyttää oman rahoituksensa ehdot.

Lue Markuksen edellinen blogi Taksonomia on yhteinen ponnistus
Mitä kestävä kehitys tarkoittaa NCC:lle? Tutustu ajatuksiimme nettisivuillamme ncc.fi/kestavakehitys

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.