Puhtaat maat ovat rakentamisen sivutuote

Rakennustyömailla muodostuu paljon erilaisia jätejakeita. Yllättävin näistä lienee puhtaat ylijäämämaat. Maa-aineksen vastaanotto on luvanvaraista toimintaa.

Rakennustyömailla muodostuu paljon erilaisia jätejakeita. Yllättävin näistä lienee puhtaat ylijäämämaat. Maa-aineksen vastaanotto on luvanvaraista toimintaa.

Lainsäädännön näkökulmasta puhdas maa-aines, joka työmaalla kaivetaan ylös vaikkapa tehdashallin rakentamisen myötä, lasketaan tapauskohtaisesti jätteeksi. Esimerkiksi rakentamisen aikana kaivettu puhdas maa-aines, joka käytetään suunnitelmallisesti esimerkiksi meluvallin rakentamiseen alueella, ei kuulu jätteen piiriin. Jos taas rakennustyömaalta kaivetaan 10 000 t moreenia, eikä maata voida hyödyntää tontilla, on tarpeeton maa-aines jätettä.

Ylijäämämaiden vastaanotto on lähes aina luvanvaraista toimintaa. Vastuu on niin puhtaiden maiden tuojalla kuin vastaanottajallakin – tämä tarkoittaa yleensä näytteenottoa tulevista maista ja usein myös siirtoasiakirjoja, jotta tiedetään mistä maat on tuotu. Maiden vastaanottajan lupa-asioiden tulee olla kunnossa eli vähintään ympäristöluvan tulee löytyä. Mikäli maita halutaan ottaa vastaan enemmän kuin 50 000 tonnia vuodessa, vaaditaan yleensä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Maiden puhtauden lisäksi tulee huomioida myös vastaanotettavien maiden vaikutus ympäristöön (mikä toki huomioidaan aina ympäristöluvassa). Pieniltäkin tuntuvat maamassat voivat aiheuttaa yllättäviä muutoksia ympäristöön. Vastaanottoa suunniteltaessa on huomioitava läheiset pohjavesialueet, tiet, ojat ja arvioitava mihin paineen myötä esimerkiksi orsivesi valuu. Alueen ojien tuleekin olla kunnossa ennen kuin maita otetaan vastaan, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Liikkeelle lähteneet pohjavedet saattavat aiheuttaa isojakin tulvia, jos ojat ovat tukossa.

Maan luvaton vastaanotto on rikos

Eettinen ja luvanvarainen toiminta on ensiarvoisen tärkeää maiden vastaanotossa. Luvatta toimiva taho saattaa ottaa vastaan pilaantuneita maa-aineksia tietämättään tai tarkoituksellisesti ja aiheuttaa näin huomattavaakin ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristöhaittojen lisäksi luvaton vastaanotto on rikos.

Vastaanotettavilla maa-aineksilla on paljon potentiaalia ympäristönhoidon näkökulmasta. NCC Industryn kiviainesalueella Ohkolassa puhtaat maa-ainekset on valjastettu edistämään luonnon monimuotoisuutta luomalla niittyalue toiminnassa olevan kiviainesalueen viereen. Kiuru-nimellä tunnettu alue on osa NCC Industryn Kielo-hanketta. Kielo-hankkeella edistetään kestävää kiviainestuotantoa luomalla luonnon monimuotoisuutta edistäviä habitaatteja kiviainesalueille, kehittämällä uusia tuotteita ja toimintamalleja. Alueelle luotu monimuotoinen niitty-ympäristö sisältää louhikkoja, karuja paahderinteitä, rehevää niittyä sekä keinotekoisia suppia.

Kiuru-alue on erinomainen esimerkki siitä, miten vastuullisen liiketoiminnan kautta voidaan luoda arvokkaita ympäristöjä. On kestävä kehityksen mukaista kannustaa ns. menopaluu-kuormiin eli  kun alueelle tuodaan puhdasta maa-ainesta, sieltä myös vietäisiin lähtiessä kiviainesta rakennustyömaalle.

Maiden vastaanotto jatkuu Ohkolassa edelleen. Kun kiviainestoiminta alueella aikanaan päättyy, alue täytetään puhtailla maa-aineksilla ja maisemoidaan.

Kirjoittaja: Reetta Leivo, kehitysinsinööri, NCC Industry

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.